Our Team

OUR TEAM

shree-shivpal-singh
Mr.Shivpal Singh

Guardian

Premshankar Choubey
Mr.Premshankar Choubey

Vice President.

 Dinesh-Bahadur-Singh
Mr.Dinesh Bahadur Singh

Vice President

Mr.Ratneshwar-Tiwari
Mr.Ratneshwar Tiwari

Vice President

Mr.Chandrakant-Mishra
Mr.Chandrakant Mishra

Vice President.

Mr.Manoj-Pande
Mr.Manoj Pande

Organization Minister

Mr.Akhilesh-Mishra
Mr.Akhilesh Mishra

Member

Sanjay R Pandey
Mr.Pramod Gupta

Members